ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย
เอกสารแนบ