ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กับ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสมศักดิ์  แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพและร่วมกันดูแลเด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด ให้สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ มีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของศาลร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง../


เอกสารแนบ