ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่เวรประจำที่ศาล ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม
เอกสารแนบ