ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ปลุกใจสายใยรักสู่เยาวชนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง (กศน.)”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ปลุกใจสายใยรักสู่เยาวชนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง (กศน.)”
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ปลุกใจสายใยรักสู่เยาวชนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง (กศน.)” โดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักและรู้ถึงโทษของการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ มีจิตสำนึกที่ดีไม่กระทำความผิดและละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยในการจัดโครงการดังกล่าว นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจงจิต  เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายบันเทิง  วรศรี ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน็ โดยมีผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../


เอกสารแนบ