ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครอบครัวคือหัวใจ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด  “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์”  รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครอบครัวคือหัวใจ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครอบครัวคือหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครอง ให้เกิดความรักความห่วงใย และความอบอุ่นในครอบครัว อันจะช่วยให้เด็กหรือเยาวชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลาน อย่างเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง.../


เอกสารแนบ