ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ตามแผนสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนของจังหวัดพัทลุง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ตามแผนสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนของจังหวัดพัทลุง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ตามแผนสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนของจังหวัดพัทลุง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักและรู้ถึงโทษของการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ มีจิตสำนึกที่ดีไม่กระทำความผิดและละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยในการจัดโครงการดังกล่าว มีนายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบันเทิง  วรศรี ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายธีระชัย สิ้นภัย นิติกรชำนาญการ และ ร.ต.ท.ทวี  คงแก้ว วิทยากร ปปส.ภาค.๙ เป็นผู้แทนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงในการบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../ 


เอกสารแนบ