ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้ป้องกันตนเองไม่ก่อให้เกิดการกระทำความผิด ลดปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ สู่สังคม โดยในการจัดโครงการดังกล่าว มีนายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสร้างสรรค์  คงทน ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายธีระชัย สิ้นภัย นิติกรชำนาญการ และนายชวลิต  บำเพ็ญ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงในการบรรยายให้ความรู้  ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../ 


เอกสารแนบ