ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน
    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดโครงการดังกล่าว มีนายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายธำรงค์ พูดดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายธีระชัย สิ้นภัย นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง และนายไพรัส  นะไพรี ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงในการบรรยายให้ความรู้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../  


เอกสารแนบ